برگزاری کرسی ترویجی

برگزاری کرسی ترویجی  با عنوان رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن

(مورد مطالعه: مصرف به مثابه زکات)

 

با ارائه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباس ابراهیمی

 

و با نقد آقای دکتر روح الله داوری و آقای دکتر محمد عرب زاده

 

در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

گزارش اجمالی کرسی ترویجی عرضه دیدگاه علمی:

رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن)مورد مطالعه: مصرف به مثابه زکات(

ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباس ابراهیمی، ناقدین: جناب آقای دکتر روحالله داوری و جناب آقای دکتر محمد عرب زاده، دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین محمد ترابی فر. تاریخ برگزاری: ۸/۶/۱۴۰۰ مکان برگزاری: قم، شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

خلاصه‌ای از عرضه دیدگاه علمی:

چهار معنای مصرف در فرآیند انتقال از جامعه مدرن به پسامدرن، مصرف به مثابه زهد، مصرف به مثابه تمایز، مصرف به مثابه تظاهر و مصرف به اتراف حاصل نظرات موجود در معنا بخشی  به مصرف است. از طریق دو‌رویکرد معناشناسی زمان گذر و معناشناسی تاریخی قومی  میتوان به نحوه معنابخشی متشرعه و قرآن به مصرف به عنوان کنش و فعل انسانی دست یافت.

میدان معنایی کلان تزکیه در قرآن، همه فرآیند مصرف ممدوح، شامل معنای محوری، شیوه، حد، منشأ، قوانین و احکام را در درون خود جای داده است و قرآن با فرآیند زکات، مصرف را معنا کرده است. فرآیندی که میتوان از آن به عنوان  «مصرف متزاکیانه»  یاد کرد. مصرف متزاکیانه مبتنی بر نیاز است نه تمایز؛ و با قوانینی چون زکات، صدقه و انفاق در پی ایجاد اعتدال و تعدیل غریزه زیادهخواهی و همچنین کم کردن شکاف میان فقیر و غنی است.  هدف آن رشد و حفظ پارسایی و سرانجامش دستیابی به حیات طیبه و نقطه مقابل آن اسراف و اتراف )رفاه‌زدگی( است

محمد ترابی‌فر

مدیر علمی کرسی