رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن

فهم دقیق و روش­مند معانی و متن قرآن، دغدغه­­ اصلی در حوزه مطالعات قرآنی است و موجب پیدایش دانش­های متعدد و رشد آنها شده است؛ اما با توجه به دقّت متن و زبان قرآن و وجود مسائل نوپدید فرهنگی نظیر مصرف، این سؤال پیش می­آید که برای فهمی جدید و پاسخی متناسب با اقتضائات زمان و مکان، چه روشی درست است؟ و کاربست کدام­یک از شیوه­های جدید پژوهش، در توسعه نظام­مند روش­های متداول تفسیری راهگشاست؟