فعالیت های ما

نوامبر 18, 2021

برگزاری کرسی ترویجی

برگزاری کرسی ترویجی  با عنوان رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن (مورد مطالعه: مصرف به مثابه زکات)   با ارائه حجت الاسلام و […]