کرسی های برگزار شده

نوامبر 14, 2019

نقش و جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه سیاسی

نقش و جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه سیاسی ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمد باقری، ناقدین: جناب آقای دکتر مرتضی شیرودی و جناب آقای دکتر […]